Dimecres Actius

Propers cursos

  • No hi ha esdeveniments

Condicions de contractació

Informació prèvia al procés contractual

La present pàgina web www.sedibac.org és propietat de SEDIBAC amb CIF G60377363 i adreça fiscal a VALÈNCIA 459 – 461 entrsòl 1ª 08013, BARCELONA.

Les condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre SEDIBAC i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, al Reial decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, sense perjudici de l’establert per la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret de Associació.

SEDIBAC es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, SEDIBAC es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les dintre del termini i en la forma escaient oportuns.

Com a usuari declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d’ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per a l’accés als llocs web de SEDIBAC i la contractació per mitjà dels mateixos.

Tots els continguts de la web estan en espanyol i en català.

Objecte

L’objecte de la pàgina web és donar la possibilitat a l’usuari de fer-se soci.

Per poder-se fer-se soci vostè es podrà dirigir a l’apartat Associa’t. Així mateix SEDIBAC informa de la possibilitat de donar-se de baixa enviant un correu electrònic a info@sedibac.org.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, t’informem que les teves dades personals seran incorporats a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de SEDIBAC, amb la finalitat de poder gestionar les condicions i avantatges de ser soci, així com atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè.

Pot exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça C/ València 459-461, Entl. 1ª, 08013 BARCELONA.

Mentre no ens comuniquis el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre ambdues parts.

D’acord amb allò que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, sol·licitem també el teu consentiment exprés per realitzar comunicacions de caràcter promocional que realitzem i que considerem puguin ser del teu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

Li informem que podràs revocar a qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions enviant un e-mail a l’adreça de correu electrònic info@sedibac.org.

Preus

L’aportació per al soci serà trimestral i el cost estarà indicat quan se sol·liciti l’alta.

El cost indicat inclou l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria.

Formes de pagament

Alta soci SEDIBAC residents a Espanya: el pagament es realitzarà per domiciliació bancària. Així mateix, usuari autoritza a SEDIBAC, amb CIF G60377363, des de l’enviament del Formulari d’alta soci, i amb caràcter indefinit mentre continuïn les relacions entra ambdues parteixis, a cedir les seves dades personals a l’entitat bancària amb la finalitat de domiciliar, al número de compte bancari especificat, totes les quotes corresponents en fer-se soci, d’acord amb el que estableix la Llei de Serveis de Pagament 16/2009.

Alta soci SEDIBAC residents en altres països: el pagament es realitzarà a través de Paypal, un servei que permet enviar pagaments en Internet de forma segura i còmoda. La xarxa de PayPal es basa en la infraestructura financera existent de comptes bancaris i targetes de crèdit per crear una solució global de pagament en temps real. Paypal ofereix un servei especialment pensat per a aquells als quals no els satisfan els mecanismes de pagament tradicionals.

Més informació a Paypal: www.paypal.com.

Dret de desistiment, reemborsament del pagament i reclamacions

Segons l’establert l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

Jurisdicció

Així mateix, SEDIBAC es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. SEDIBAC té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.